Igra-je-završena

 

Recenzija:

Roman „Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo” predstavlja autenti?an autorov prikaz svedobrog u dobrom i svezlog u zlu, kroz stilisti?ku ambicioznost i izrazitu motivsku šarolikost, te heterogenost izražajnih sredstava kojima se autor služi, uz veliko leksi?ko bogatstvo i mnoštvo lepih re?enica, autorov prozni izraz predstavlja izrazit antipod plitko?i i banalnosti neorealisti?ne prozne matrice koja je u kontekstu srpske recentne proze još uvek preovla?uju?a, a kojoj Miloš Dimitrijevi? Joker suprotstavlja tematsko-motivsku i leksi?ku inventivnost.

Ovaj roman predstavlja svojevrstan lavirint kroz koji ?e ?itaoci morati da pažljivo pro?u, kako bi se putovanje završilo, a da istovremeno budu spremni da se iznova vra?aju na po?etak, jer je lavirint kroz koji nas autor vodi, zatvoren u vremenu vremena prošlog, vremenu vremena sadašnjeg, uopšte u vremenu vremena kroz viševekovno nadmudrivanje dobra i zla.

Fascinantno je sa kakvom lako?om je autor spojio moderan svet sa svetom koji pripada prošlosti. Spoj prožet mistikom, koja je istovremeno i upu?uju?a i opominju?a kroz smisao koji ukazuje na na?in izbora što boljeg puta za nas same u kojem ?emo izvu?i ono najbolje iz sebe primenom odre?enih Sajmonovih pravila, pred kojima ?italac ne može, a da se ne zapita, kojim je to putem i sam krenuo kroz sopstveni život, a gde nas autor tera da se valjano zamislimo pred suštinom našeg bi?a.

Poseban kvalitet rukopisa je u koriš?enju naziva staroslovenskih Bogova, što je retkost u savremenoj srpskoj književnosti, kao i ?injenica da je radnja romana podjednako dobro oslikana kako u vremenu prošlom, tako i u ostalim vremenima u kojima ?ovek postoji kao misle?e bi?e sa sli?nim ili istim težnjama i pitanjima na koja ?ove?anstvo od pamtiveka traži odgovor gde kroz ceo roman vlada ono naivno, nevino dobro, naspuprot zlu, a koje se uz pomo? an?ela ?uvara bori da se u svim vremenima odupre ?avolskom.

Roman „Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo” je svojevrsni poklon današnjem ?oveku koji živi ubrzanim životnim tempom, gde ovaj savremeni srpski pisac, uspeva da na lako ?itljiv i dopadljiv na?in do?ara nešto tako o?igledno i stvarno i pretvori ga u misti?no, smešteno u okvire fantastike koja pleni snagom jakih ose?anja, a koja se sa posebnom milinom upijaju i ulaze u dušu, tako da ?itaoca ne mogu ostaviti ravnodušnim. Naprotiv, li?ni doživljaj pro?itanog dela kroz ose?anja koje autor deli sa nama, ?ine ovo delo još snažnijim, a re?enice i misli, ostaju urezane u pam?enju ?itaoca i otvaraju kutiju nekih novih saznanja, dok istovremeno name?u nova životna pitanja i daju mogu?e odgovore na mnogobrojne životne dileme, a koje autor ovim romanom želi da otkloni kroz jedan vid li?nog, neposrednog, prijateljskog obra?anja samom ?itaocu.

Ilinka Markovi?,

pesnik

 

O knjizi ,,Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo’’

Vreme, kao što je isticao još Tit Lukrecije Car, stalno oblikuje i preoblikuje sve: prirodu, ?oveka, društvo. Danas je vreme, može se re?i, jedan od dominiraju?ih ?inilaca u organizaciji li?nog i društvenog života ljudi. Ono je faktor koji je uslovio i odre?eno povezivanje raznih delova sveta, ranije umnogome izolovanih, delova koji su u prošlosti uglavnom tavorili u „svom” vremenu bez ve?eg uticaja iz drugih delova sveta. Kažu da bismo razumeli zna?aj jedne sekunde, treba da pitamo onog ko je preživeo katastrofu. Možda nam vreme dolazi iz pustinja na karavanima i ne žuri mu se jer prevozi ve?nost. Možda je skuplje od zlata i oštrije od sablje, ali je sigurno da vreme nikoga ne ?eka.

O tome, ali i o mnogim drugim lepim temama, piše Miloš Dimitrijevi? Joker u svom romanu ,,Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo’’, shvativši da je vreme neshvatljiva magija.

Jer, svi mi imamo svoju prošlost, sadašnjost (ovde i sada) i budu?nost. Pri tom, prošlost jeste važna. Ona je svakako oblikovala našu li?nost, ali povratak u prošlost je funkcionalan samo kada je razmatramo kako bismo bolje razumeli sebe i korigovali disfunkcionalne delove li?nosti ovde i sada. S druge strane, ne treba gledati ni previše u budu?nost. Prevelika optere?enost sa budu?im vremenom i stalno ?ekanje ili planiranje da se nešto dobro desi, mogu skrenuti focus sa lepih stvari koje se trenutno dešavaju ovde i sada.

Svet ne vidimo onakvim kakav jeste, ve? onakvim kakvi smo mi. Pitanje savremene filozofije istorije jeste – za kakvu budu?nost smo mi sami sposobni?

Da bi istorija kao igra s neizvesnim ishodom bila ponovo prihva?ena, onako kako je autor ove divne knjige nagovestio u samom njenom naslovu, potreban je asketski preobražaj masovne svesti. Treba stvoriti novi obrazac istorijske vizije sa težištem na unutrašnjem duhovnom životu, moralnim i estetskim vrednostima. Prakti?ni razum treba da preuzme vo?stvo od teorijskog, kulturne vrednosti i norme od nau?nih zakona. To je zadatak postprosvetiteljskog ?oveka 21. veka. Nikakvi tokovi modernizacije i globalizacije ne?e mo?i sve te silne belege prošlosti u nama da zatru, unište. To je kolektivni prtljag koji kao breme, svesno ili nesvesno, po tajnom kodu kulturnog genotipa nosimo sa sobom i kao darove i poruku predaka prenosimo na nova pokolenja. A nova pokolenja ?e svojim razumom biti okrenuta izazovima modernizacije i budu?nosti, ali ?e u svom srcu nositi tajnu kulturnih kodova, tradiciju pradedova.

Tako se ostvaruje kontinuitet u razvoju ljudske vrste i ?ove?anstva. U suprotnom, svaka generacija bi tr?ala ispo?etka svoj krug. Umesto da se penje na ramena prethodne generacije i otkriva nove vidike. Svojim stvaralaštvom pomeraju?i granice sveta.

Osim toga, roman ,,Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo’’, jedna je od retkih knjiga koja predstavlja o?uvanje slovenskog identiteta, u oblasti duhovnosti.

Naši preci su poštovali jedan specifi?an moralni i duhovni kod koji je u današnje vreme gotovo potpuno iš?ezao iz srca i umova ljudi, a to je duhovna posve?enost. Jedan deo ove knjige posve?en je upravo toj temi, što Miloša Dimitrijevi?a Jokera svrstava u sam vrh doma?ih autora koji neguju kult slovenske duhovnosti. Zašto je to bitno? Iz razloga što se naš narod otu?io od svoje izvorne religije stare više hiljada godina. Iako se zna da pripadamo slovenskoj grupi naroda, malo ljudi je upoznato sa našim božanstvima i svim onim znanjem koje su naši preci imali. Ogromno duhovno znanje koje se nalazilo u staroslovenskim spisima izgubljeno je i zaboravljeno. Tome je svakako doprineo direktan na?in borbe protiv slovenske duhovnosti, pod prisilom stranih religija. Rezultat toga je sve ve?e odvajanje od naše vere, ?ime smo izgubili svoj genetski kod koji je zapisan unutar svake slovenske duše.

Pri tom, ne smemo nikada zaboraviti da je slovenska religija identi?na vedskoj arijevskoj religiji, o ?emu svedo?i srpski jezik koji je od svih jezika najsli?niji sanskritu, drevnom jeziku na kome su zapisani najstariji sveti spisi – Vede.

Miloš Dimitrijevi? Joker je upravo u ovom romanu, kroz prošlost, vreme sadašnje i vreme budu?e, sa?uvao od zaborava se?anja na naša slovenska božanstva.

I dok budete ?itali knjigu ,,Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo’’, setite se slede?e ?injenice: kad god se jednom narodu oduzme njegov duhovni oslonac, poremeti njegov duhovni sistem vrednosti i uništi njegova vera, malo toga stoji na putu njegovom potpunom pokoravanju.

Mnogo puta do sada pokušavano je u nauci, publicistici ili umetnosti da se ukaže na neke druge istorijske slojeve i identitete srpskog naroda. Bez obzira što u svemu tome može biti zanimljivog materijala za istraživanje i što nijedan narod ne može sebi da priušti takav luksuz da se odri?e nekog dela svoje istorije i etnosa, ipak je istorija Srba definitivno obeležena hriš?anskim pe?atom. Vera u Srpstvo nije naša religija, zamena za hriš?anstvo, nacionalna vera, etnofiletizam i mesijanizam. Posebno, naše uzdanje u Srpstvo nije šovinizam, odnosno mržnja prema bilo kome. Vera u Srpstvo je naš dug poštovanja prema precima i naša odgovornost pred potomcima. Vera u Srpstvo je elementarna ljubav prema svome narodu i nada u njegov opstanak i boljitak. Vera u Srpstvo je zaljubljenost u duhovni lik svoga naroda i njegove najlepše izraze.

Pri tom, poenta nije u tome da li vi verujete u postojanje božanstva i duhovnosti. Bitno je da razmišljate o njima, i na taj na?in ih sa?uvate od zaborava.

To je, upravo, uradio Miloš Dimitrijevi?, napisavši knjigu zahvaljuju?i kojoj ?ete doznati dosta toga o našoj istoriji, našem etnosu i našem slovenskom kodu.

Još jedna tema koju Miloš Dimitrijevi? obra?uje, jeste ve?ita borba izme?u dobra i zla. Autor nam kroz mnoga pore?enja i dijaloge, ali i svojim li?nim razmišljanjima pokazuje kako shvata da zlo nije stvoreno samo od sebe, ve? da predstavlja zloupotrebu dobra od strane razumnih bi?a koja su pala u nisko mudrovanje, i koja svojim mislima i željama stvaraju u sebi i oko sebe haos. Ali isto tako, autor shvata da pobe?uju?i zlo koje vidi u sebi, ?ovek pobe?uje zlo u korenu. ?itaju?i ovu divnu knjigu, shvati?emo da u ?ovekovom empirijskom bi?u apsolutno dobro se ne dostiže, jer u svakom ljudskom poduhvatu postoji izvesna koli?ina nesavršenstva. Pouzdan pokazatelj za razlikovanje dobra i zla nije toliko sveti i uzvišeni cilj u njegovoj spoljašnjoj formulaciji, koliko sredstvo koje se bira da bi se on postigao.

Na kraju, svaka dobra i kvalitetna knjiga obra?uje i ve?ite teme: istinu i ljubav.

Upravo se tih tema dotakao i Miloš Dimitrijevi? Joker.

Iz njegove knjige jasno vidimo da je koren i izvor nerazumevanja ljubavi i izopa?enja njenog smisla i zna?enja u sveopštoj odpadiji od pravih moralnih vrednosti. Kao da nam, iz stranice u stranicu, govori kako – ni jedno vreme nije toliko mnogo govorilo o ljubavi a tako malo ?inilo, poput našeg. Kao da je ljubav postala religijom za one koji više ne žele religiju. Kao da se sa nebesa survala u pakao. Na zemlji na kojoj je belo postalo crno. U ljudima, u kojima je pohota proždrala ljubav. I da smo danas, u stvari, mi sami svedoci da postoji težnja da se takva jedna koncepcija ljubavi uvede u naš doživljaj sveta i ?oveka.

Knjiga ,, Igra je završena – pritisni start da igraš ponovo’’ je još jedan vid borbe protiv odvajanja istine od ljubavi, i ljubavi od ?oveka.

Koriš?enje razli?itih književnih pristupa i metoda, od dominantnog pripovedanja toka svesti, ali i pripoveda?a u prvom licu, preko dijaloga, i prostorno- vremenskih skokova u prošlost kroz tehniku fleš-beka, Miloš Dimitrijevi? Joker je stvorio moderan roman zavidnog umetni?kog dometa, nesumnjivo pokazuju?i da poseduje sve elemente koji jednog pisca mogu na?initi velikim.

Verica Sekirarski

Predsednik

Književne omladine Srbije


nike air max günstig nike air max günstig nike air max günstig